GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace se sídlem Slunná 193/11 617 00 Brno, IČO 44993498

jakožto správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známého pod zkratkou GDPR. Toto nařízení doplňuje prováděcí předpis – zákon č. 101/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Důležité pojmy, které Vám pomohou při porozumění tohoto textu:

Správce osobních údajů – osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem a které osobní údaje budou zpracovávány.

Zpracovatel osobních údajů – osoba, kterou správce pověří některým zpracováním osobních údajů.

Osobní údaj – veškeré informace vztahující se k určité fyzické osobě, např. jméno, příjmení, věk, rodné číslo, mailová adresa, tel. číslo apod.

Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž údaje jsou nebo mají být zpracovávány. Jedná se tedy o žáky, rodiče, zaměstnance a jiné osoby.

V rámci celého procesu zpracování osobních údajů (od získání údajů po jejich odstranění) se řídíme obecnými zásadami pro zpracování osobních údajů. Jsou jimi zejména

 • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – pro každé zpracování máme zákonný důvod, který je společensky korektní. Dále děláme vše pro to, abyste měli co nejvíce informací týkajících se zpracování Vašich údajů
 • zásada účelového omezení – před samotným zpracováním osobních údajů si vymezíme účel a ten v průběhu zpracování dodržujeme
 • zásada minimalizace údajů – zpracováváme osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu tak, aby byl splněn konkrétní účel
 • zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje které jsou aktuální. Nepřesné nebo neaktuální údaje bezodkladně opravíme nebo rovnou vymažeme
 • zásada omezení uložení – osobní údaje ukládáme pouze po nezbytnou dobu
 • zásada integrity a důvěrnosti – přijali jsme a dodržujeme přísná bezpečnostní opatření, aby Vaše údaje byly chráněny před neoprávněným užitím

Jaké údaje a proč je zpracováváme?

Většinu osobních údajů zpracováváme z důvodu splnění právních povinností (např. odvádění odvodů u zaměstnanců, plnění povinností dle školského zákona atd.) a z důvodu plnění smluv (např. pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, poskytovateli služeb atd.) a dále archivace, plnění jiných povinností aj. Tyto údaje zkrátka musíme zpracovávat, proto není nutný Váš souhlas a zpracováváme je na základě zákonných důvodů.

Nejčastěji se bude jednat o tyto údaje: jméno, příjmení, email, tel. číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně rodné číslo.

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme Váš souhlas. Jedná se zejména o užití Vašich údajů pro marketingové účely, ale třeba také o pořizování a zveřejnění fotografií, videí na internetových stránkách, v tisku a na sociálních sítích. Můžete souhlasit s jedním, všemi nebo také s žádným účelem.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a nebudete za to nijak potrestáni. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ve výjimečných případech Vaše osobní údaje mohou být předány tzn. příjemcům osobních údajů – jde zejména o úřady, policie a jiné orgány veřejné moci, naše zpracovatele (např. dodavatel IT systému) nebo jiné osoby (buď na základě zákona nebo souhlasu). Předání osobních údajů probíhá s maximálním důrazem na ochranu údajů při předávání.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO 60555980.

Kontaktní osobou pověřence je pro Vás:

Mgr. Martin Michalíček

gdpr@vim-jmk.cz

732 337 492

Protože zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo:

 • na přístup k osobním údajům – můžete požadovat informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme
 • na opravu, doplnění osobních údajů – v případě, že údaje jsou nepřesné nebo neaktuální, máte právo požadovat opravu těchto údajů
 • na výmaz osobních údajů – v případě, že neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů, můžete požádat o výmaz osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování – pokud je zpracování z důvodu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo pro oprávněné zájmy správce, můžete vznést námitku proti takovému zpracování a my se jí budeme zabývat a znovu posoudíme zákonnost zpracování
 • na omezení zpracování – v některých případech, zejména když není cílem úplný výmaz údajů, můžete žádat o to, abychom pro některý účel Vaše údaje nezpracovávali
 • na přenositelnost údajů – máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném formátu

Máte dále právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování, ale k takovému zpracování u nás nedochází.

V případě uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na výše uvedené kontaktní údaje. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

To Top ↑