Projekty školy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV"

 

Od 1. 1. 2024 se zapojuje Základní umělecká škola do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV, který je je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 1. 2023 Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace realizuje projekt v rámci Šablony v Operačním programu Jan Amos Komenský (zkr. OP JAK, cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. ) pod názvem

"Společně za vzděláváním".

Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005783

Tímto projektem chce škola žákům i pedagogům umožnit vhled do netradičních výukových metod a pomoci jim takto v rozšíření poznání v jejich studovaných oborech a předmětech, a tak jim umožnit nalézt nové možnosti uplatnění v pracovním procesu.

 

 

                                           

OPJAK.cz

MSMT.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V návaznosti na minulý akční plán se škola zapojila plynule do navazujícího projektu 

 

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace se 3. 2. 2022 zapojila do níže jmenovaného projektu:

Titulní stránka

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

 

-------------------------------------------------------------------------

Realizace projektu, financovaného prostředky z EU:

Šablony na ZUŠ

 

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizovala projekt Šablony na ZUŠ, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012944, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále byly podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT (mj. výuka žáků v hodinách HN na tabletech nebo práce s počítačovou technikou v hodinách výtvarného oboru) a spolupráce s rodiči dětí a žáků v rámci projektových dnů školy.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Přiložené dokumenty

To Top ↑